به نام خدا

مرسوم است که معماران نمی‌نویسند. بلکه آنچه را در ذهن دارند می‌کشند و می‌سازند. بنا بر همین ذهنیت «معماری نیز صرفاً ساختن است و معمارْ سازنده». چنین نگاهی در ابتدا منطقی می‌نماید اما پیداست که وجوه بسیاری از معماری، به مثابهٔ رشتهٔ علمی، در آن مغفول است؛ وجه مهمی که آن را «خواندن» می‌نامیم. بر این باوریم که مجموعهٔ معارف بسیاری وجود دارد که از طریق خواندن معماری و خواندن دربارهٔ معماری حاصل می‌شود و کرکسیون وبگاهی است در پی تحقق این هدف.

در کرکسیون درباره‌ی معماری سخن می‌گوییم و می‌اندیشیم. «کرکسیون» یک وبگاه خبری یا کاتالوگ آثار معماری نیست؛ بلکه مکانی است برای معرفی و نقد معماری، تأمل در باب مبانی نظری و بحث و گفتگو درباره‌ی معماری. به سخنی دیگر هدف کرکسیون تأسیس محملی است برای «خواندن معماری» و اندیشیدن دربارهٔ آن.

طراح سایت و لوگو: جمشید دژآگاه